ระบบติดตามและสัญญาณเตือนภัยแบบไร้สาย
(Wireless Alarm System and Tracking Service)

การตรวจสอบติดตามขั้นสูงด้วย BLE Multi Sensing

 • ชุดเซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับการติดตำม เก็บข้อมูลและแจ้งเตือน
 • อุปกรณ์ส่าหรับติดตาม เก็บข้อมูล และแจ้งเตือนแบบไร้สาย (Wireless Sensor Network : WSN)
 • ด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้า ท่านสามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงทีเพียงหนึ่งเซนเซอร์ กับข้อมูลที่หลากหลาย
 • การประยุกต์ใข้กับ IoT applications ต่างๆ เช่น
  • บ้านอัจฉริยะ (Connected home)
  • การตรวจตราภายในโกดัง หรือ คาร์โก เพื่อความปลอดภัยของสินค้า
  • การตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นภายในห้องเย็น เพื่อรักษามาตราฐานการจัดเก็บ
  • งานตรวจตราภาคสนามของเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับความต้องการการช่วยเหลือฉุกเฉินและอื่นๆ
  • เซนเซอร์ไร้สายขนาดเล็ก สะดวกในการพกพา ติดตั้งง่าย ไร้กังวลในเรื่องของการเดินสาย เจาะ หรือฝัง และลดปัญหาเรื่องการดูแล บ่ารุงรักษาหลังงานติดตั้งด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ
   พลังงานต่่า (Bluetooth low energy: BLE) ท่าให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
  • ระบบติดตามและสัญญาณเตือนภัยแบบไร้สาย

 

 

ให้บริการตรวจสอบแบบทันท่วงที, มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

 • ลดความเสี่ยงในการสูญหาย เสียหาย ของสิ่งที่ต้องการติดตามดูแลอย่างพิเศษ
 • มีการแจ้งเตือนหากสภาวะแวดล้อมด้านอุณหภูมิ ความชื้น แสง เปลี่ยนแปลงไปจากที่ก่าหนด เพื่อหาสาเหตุของปัญหา เช่น ระบบท่าความเย็นขัดข้อง ต้องมีการเปลี่ยนรถขนส่ง หรือปรับเร่งความเย็นเพิ่มมาตารฐานความปลอดภัยในการขนส่ง
 • สามารถฟังเสียง เพื่อเข้าถึงสถานการณ์ ที่เกิดเหตุนั้นๆ (Built in Microphone)
  Benefits